XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 – „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” Skip to main content
Zakończenie I tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie II tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie III tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie IV tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie V Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Do Konferencji pozostało
dni
h
min
s

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne oraz prezentacja posterów
• publikacja artykułów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• uczestnictwo w formie stacjonarnej oraz zdalnej

Wierzymy, że XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:
• obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
• obszar nauk przyrodniczych,
• obszar nauk ścisłych,
• obszar nauk technicznych,
• obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
• obszar nauk humanistycznych,
• obszar nauk społecznych,
• obszar sztuki.

Uczestnikami wydarzenia mogą być:
• pracownicy naukowi,
• doktoranci,
• studenci,
• zaproszeni Goście,
• przedstawiciele firm.

Tytuł wystąpienia:

Multiwalentność w biologii i biomedycynie

dr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWr (Zakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski) jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek biotechnologia). Doktorat uzyskał w 2012 roku na Uniwersytecie w Groningen w Holandii. 2,5-letni staż podoktorski odbył na Uniwersytecie we Fryburgu w Niemczech. W 2015 roku powrócił do Zakładu Inżynierii Białka na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2022 roku został zatrudniony na stanowisku profesora UWr. W swoich badaniach koncentruje się na komórkowych mechanizmach przekazywania sygnałów i transportu białek. Jest autorem 49 publikacji w czołowych czasopismach z listy filadelfijskiej („Nature Communications”, „EMBO Journal”, „PNAS”, „EMBO Reports”, „Molecular Cell”, „Cellular and Molecular Life Sciences”, „Journal of Biomedical Science”,  „Biotechnology Advances”, czy „Molecular Oncology”) cytowanych łącznie ponad 1400 razy. Uzyskał stypendium Europejskiej Organizacji ds. Biologii Molekularnej, granty FUGA, SONATA BIS oraz OPUS z Narodowego Centrum Nauki, prestiżowy grant First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W 2020 roku otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. W 2023 roku otrzymał Nagrodę Narodowego Centrum Nauki w dziedzinie Nauki o życiu za wybitne osiągnięcia naukowe.

Tytuł wystąpienia:

Wyglądać jak neuron — molekularne mechanizmy kontroli morfologii komórek nerwowych

prof. dr hab. Jacek Jaworski (Pracownia Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) jest profesorem i zastępcą dyrektora ds. naukowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie, gdzie kieruje Pracownią Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej. Karierę rozpoczął w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, gdzie w 2001 roku ukończył studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Leszka Kaczmarka. Jego praca w laboratorium prof. Kaczmarka dotyczyła śmierci komórek nerwowych. Następnie przeniósł się do Picower Institute for Learning and Memory w MIT, gdzie badał molekularne mechanizmy rozwoju neuronów i ich strukturalnej plastyczności. Jego najważniejsze odkrycie z tego okresu dotyczy pierwszego wykazania roli kinazy mTOR w rozwoju neuronów. Po powrocie do Polski w 2005 roku prof. Jaworski zorganizował grupę badawczą w MIBMiK, gdzie badania jego zespołu koncentrowały się na mechanizmach molekularnych odpowiedzialnych za prawidłową morfologię neuronów, ze szczególnym uwzględnieniem procesów komórkowych kontrolowanych przez mTOR. W swoich ostatnich pracach prof. Jaworski bada również, we współpracy z siecią europejskich współpracowników, jak te procesy przyczyniają się do patologii neurorozwojowych (np. padaczki i stwardnienia guzowatego). W ostatnim okresie zespół prof. Jaworskiego stara się wykorzystać najnowsze narzędzią do badania neurorozwoju, jakim są mini mózgi, w celu lepszego zrozumienia patologii stwardnienia guzowatego.  Oprócz odkrycia funkcji mTOR w neuronach, w ramach owocnej współpracy z prof. Casperem Hoogenraadem z Uniwersytetu w Utrechcie, prof. Jaworski po raz pierwszy opisał rolę białek wiążących plus-end mikrotubul w tworzeniu drzewek dendrytycznych neuronów oraz w strukturalnej plastyczności synaptycznej. W uznaniu tych odkryć w 2023 prof. Jaworski został powołany na członka European Molecular Biology Organization. Wyniki badań prof. Jaworskiego i jego zespołu zostały opublikowane w renomowanych recenzowanych czasopismach. Profesor Jaworski jest trzykrotnym laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów (za rozprawy doktorską i habilitacyjną oraz za wybitne osiagniecie naukowe).

Tytuł wystąpienia:

Well-being w życiu i well-being w pracy. Interdyscyplinarne podejście do tematyki dobrostanu

prof. dr hab. Dorota Węziak-Białowolska (Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Institute for Quantitative Social Science Harvard University) doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii, statystyk mający doświadczenie w obszarze zdrowia publicznego oraz psychologii pozytywnej. Jej zainteresowania naukowe związane są z tematyką dobrostanu w życiu i w pracy oraz roli zaangażowania w sztukę i uczestnictwa w kulturze dla zdrowia i dobrostanu. W latach 2017- 2022 była samodzielnym pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Harvarda (w T.H. Chan School of Public Health oraz w Institute for Quantitative Social Science). W latach 2011-2017 pracowała jako pracownik naukowy w European Commission Joint Research Centre (Ispra, Włochy), w 2010-2012 jako adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych, zaś w latach 2003-2015 była zatrudniona najpierw jako asystent, a od roku 2008 – jako adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie, jako faculty affiliate, współpracuje z Human Flourishing Program na Uniwersytecie Harvarda. W trakcie swojej kariery miała okazję współpracować z różnymi organizacjami międzynarodowymi (ONZ, OECD, WIPO, World Bank), Dyrekcjami Generalnymi Komisji Europejskiej oraz fundacjami (European Cultural Foundation, Robert Wood Johnson Foundation) nad wieloma interdyscyplinarnymi projektami. Była również doradcą naukowym w Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w ramach projektu „Jakość życia w głównych miastach europejskich” oraz ekspertem w projekcie U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) „MTW Expansion Asset Building Cohort (ABC) – Research Design”, do którego została zaproszona przez administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Pracowała również jako ekspert w Zespole Strategicznych Doradców Premiera Donalda Tuska w projekcie Kapitał Intelektualny Polski. Obecnie zaangażowana jest w Global Flourishing Study – badanie realizowane wspólnie przez Harvard University, Baylor University, Center for Open Science oraz Gallup Institute (https://hfh.fas.harvard.edu/global-flourishing-study).  Dotychczas opublikowała ponad 90 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, 11 rozdziałów w publikacjach książkowych oraz 2 publikacje książkowe.

Tytuł wystąpienia:

Zrozumienie współczesnej Sztucznej Inteligencji

Profesor Michał Kosiński (Graduate School of Business, Stanford University (USA)) jest profesorem na Uniwersytecie Stanforda. Jego zainteresowania badawcze obejmują kognitywistykę, zarówno ludzką, jak i sztuczną. Jego obecna praca koncentruje się na badaniu procesów psychologicznych, takich jak Duże Modele Językowe (LLM) oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML), Big Data i technik obliczeniowych oraz używania ich do modelowania i przewidywania ludzkich zachowań. Michał jest współautorem popularnego podręcznika "Modern Psychometrics". Opublikował ponad 90 recenzowanych artykułów w wiodących czasopismach, w tym "Nature Scientific Reports", "Proceedings of the National Academy of Sciences", "Psychological Science", "Journal of Personality and Social Psychology" i "Machine Learning", które były cytowane ponad 20 000 razy. Według Clarivate znajduje się w gronie 1% najczęściej cytowanych badaczy. Jego badania zainspirowały okładkę "The Economist", sztukę teatralną „Prywatność” z 2014 r., liczne wykłady w TED Talks i grę wideo. Co więcej, zostały omówione w tysiącach książek, artykułach prasowych, podcastach i filmach dokumentalnych. Profesor Kosiński stał za pierwszym artykułem prasowym ostrzegającym przed Cambridge Analytica. Jego badania zmierzyły skuteczność ich metod i ujawniły zagrożenia dla prywatności, które wykorzystywali. Uzyskał stopień doktora psychologii na Uniwersytecie w Cambridge oraz tytuły magistra psychometrii i psychologii społecznej. Pracował jako stażysta podoktorski na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Stanforda, zastępca dyrektora Centrum Psychometrii Uniwersytetu w Cambridge oraz pracownik naukowy w Microsoft Research (Machine Learning Group / Grupa Uczenia Maszynowego).

Tytuł wystąpienia:

Interdyscyplinarność otwiera nowe możliwości - notatki z własnych doświadczeń

Profesor Artur W. Dubrawski (Robotics Institute, Carnegie Mellon University (USA)) jest profesorem informatyki na Uniwersytecie Carnegie Mellon, gdzie kieruje Auton Lab – grupą badawczą składającą się z ok. 90 osób, która zajmuje się sztuczną inteligencją i jej zastosowaniami. W ciągu ponad trzech dekad pracy zawodowej zajmował kierownicze stanowiska przemysłowe i akademickie. Prowadził lub współkierował wieloma programami badawczo-rozwojowymi finansowanymi przez rząd USA oraz partnerów przemysłowych i międzynarodowych. Interesują go przydatne zastosowania sztucznej inteligencji i nowatorskie metody jej szerszego użycia w rzeczywistych scenariuszach o znaczeniu społecznym.

Tytuł wystąpienia:

Klienci indywidualni i Biznes – zagrożenia i ochrona w Raporcie Antyfraudowym BIK 2023

Krzysztof Ostafiński (Dyrektor Projektów Edukacyjnych Warszawskiego Instytutu Bankowości) radca prawny, edukator ekonomiczny realizujący od 2008 r. ogólnopolskie projekty i programy edukacji ekonomicznej (Centrum Procesów Bankowych i Informacji, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości), które każdego roku docierają bezpośrednio do ponad 400 000 dzieci, młodzieży, studentów i seniorów. Od ponad 10 lat współpracuje w tym zakresie z podmiotami publicznymi, samorządami terytorialnymi, bankami, uczelniami, szkołami i organizacjami pozarządowymi.

prof. dr hab. Paweł BogdańskiKatedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniuprof. Artur W. DubrawskiRobotics Institute, Carnegie Mellon University (USA)prof. dr hab. Bożena GładyszewskaKatedra Biofizyki, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinieprof. dr hab. Jacek JaworskiPracownia Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawieprof. dr hab. n. med. Beata Kasztelan-SzczerbińskaKlinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Profesor Michał KosińskiGraduate School of Business, Stanford University (USA)prof. dr hab. Krzysztof KowalczykRektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinieprof. dr hab. n. farm. Renata NowakZakład Botaniki Farmaceutycznej, Katedra Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinieprof. dr hab. inż. Zbigniew PaterRektor Politechniki Lubelskiejprof. dr hab. Dorota Węziak-BiałowolskaKatedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Institute for Quantitative Social Science Harvard Universitydr n. med. Robert Błaszczyk, prof. UMKatedra i Klinika Kardiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-JunakKatedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr hab. Maciej Frant, prof. InstytutuPaństwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczydr hab. Barbara Futa, prof. UPInstytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubliniemł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. ucz. Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawiedr hab. Agnieszka Hanaka, prof. UMCSKatedra Fizjologii Roślin i Biofizyki, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr hab. Kazimiera Juszka, prof. UKENInstytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr hab. Katarzyna Kaczor-Scheitler, prof. UŁZakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzkidr hab. Marcin Kępiński, prof. UŁWydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzkidr hab. n. wet. dr n. prawn. Piotr Listos, prof. ucz.Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr hab. Piotr MagierKatedra Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UPPKatedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr hab. Łukasz Opaliński, prof. UWrZakład Inżynierii Białka, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławskidr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPPKatedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr hab. inż. Renata Włodarczyk, prof. CBWydział Bezpieczeństwa, Collegium Balticum - Akademii Nauk Stosowanych w Szczeciniedr Renata Bancerz Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr n. med. Agnieszka BartoszekZakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr Katarzyna BąkowiczKatedra Kultury i Mediów, Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPSdr n. farm. Anna BiernasiukPracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr Wojciech CzerskiKatedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr inż. Dorota DardasInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniudr n. o zdr. Ewelina FirlejZakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr Karolina FurtakZakład Mikrobiologii Rolniczej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczydr n. o zdr. Mariola JaniszewskaZakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr inż. Katarzyna Jaromin-GleńZakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Naukdr Karol JuszkaInstytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowiedr n. farm. Katarzyna Klimek, prof. UMKatedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. med. Wioleta KowalskaKatedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr Patrycja LipoldAkademia Sztuki Wojennej w Warszawiedr inż. Agnieszka MalikKatedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr inż. arch. Agata Mikrut-KusyKatedra Konserwacji Zabytków, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewiczadr Agnieszka RichertWydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr n. med. Magdalena Skórzewska, MBA, prof. UMKlinika Chirurgii Onkologicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr Grzegorz SkrobotowiczKatedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Iwona SteczkoKatedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowiedr Arkadiusz P. SzajnaKolegium Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicachdr Beata Trębicka-PostrzygaczInstytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachdr Monika UrbańskaZakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzkidr inż. Marcin WekwejtZakład Technologii Biomateriałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Politechnika Gdańskadr n. med. Justyna Woś prof. ucz.Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr inż. Wioletta WróblewskaKatedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr n. o zdr. Joanna Zembala-JohnKatedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Termin
Opis
26 października 2023 r.
Zamknięcie I tury rejestracji
6 grudnia 2023 r.
Zamknięcie II tury rejestracji
25 stycznia 2024 r.
Zamknięcie III tury rejestracji
29 lutego 2024 r.
Zamknięcie IV tury rejestracji
1 marca 2024 r.
Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
21-24 marca 2024 r.
Termin wydarzenia
XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
4 kwietnia 2024 r.
Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
20 września 2024 r.
Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 4 kwietnia 2024 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
26 października 2023 r. - Zamknięcie I tury rejestracji
6 grudnia 2023 r. - Zamknięcie II tury rejestracji
25 stycznia 2024 r. - Zamknięcie III tury rejestracji
29 lutego 2024 r. - Zamknięcie IV tury rejestracji
1 marca 2024 r. - Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
21-24 marca 2024 r. - Termin wydarzenia
XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
4 kwietnia 2024 r. - Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
20 września 2024 r. - Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 4 kwietnia 2024 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Termin rejestracji
Opłata za udział*
Publikacja rozdziału w monografii*
28.09.2023 r. – 26.10.2023 r.
439 zł**
+399 zł***
27.10.2023 r. – 06.12.2023 r.
479 zł**
+399 zł***
07.12.2023 r. – 25.01.2024 r.
519 zł**
+399 zł***
26.01.2024 r. – 29.02.2024 r.
549 zł**
+399 zł***

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:

• możliwość uczestnictwa w Konferencji
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 399 zł brutto*** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji, jednak nie później niż 14 dni przed wydarzeniem. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.
**opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 399 zł.

Uczestnictwo w Konferencji obejmuje
Udział bierny
Udział czynny
Udział w obradach Konferencji
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji
Prezentację zgłoszonego tytułu
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tytułu
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)
Startpack – gadżety konferencyjne^
Całodzienna przerwa kawowa^
Lunch^

^ dotyczy tylko udziału w formie stacjonarnej

Dane do wpłat

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

NIP 946-26-49-975

Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307

Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:

– uczestnictwa bierne/czynne – XVI TYGIEL udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – XVI TYGIEL udział+rozdział Imię i nazwisko

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.
Faktury są wystawiane wyłącznie na mailową prośbę uczestnika. Tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych oraz posterów naukowych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@konferencja-tygiel.pl w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 1 marca 2024 roku 18 marca 2024 roku (przedłużenie). Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, TYGIEL XVI, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 10 min.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres  i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Z uwagi na chęć zapewnienia wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym wzajemnej integracji oraz możliwości owocnej dyskusji, postery naukowe będą prezentowane wyłącznie w postaci elektronicznej.Taka forma prezentacji pozwoli na dokładną analizę pracy autora oraz będzie sprzyjać wymianie poglądów prelegenta z osobami uczestniczącymi w formie zdalnej, jak i stacjonarnej.

Prosimy o przygotowanie posteru w orientacji poziomej lub w postaci krótkiej prezentacji (2-4 slajdy). Pracę należy przesłać na adres mailowy w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 1 marca 2024 roku 18 marca 2024 roku (przedłużenie) Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu posteru. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, TYGIEL XVI, pierwsze 3 słowa z tytułu posteru”.

Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

• abstrakty wystąpień ustnych oraz posterów naukowych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 1 marca 2024 r.,

• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,

• długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,

• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,

• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?

– należy opisać zakres tematyczny opracowania,

– wymienić główne metody użyte w opracowaniu,

– wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,

– podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,

• wystąpienia ustne oraz postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

Informacje ogólne:

W ramach uczestnictwa w wydarzeniu proponujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej (po publikacji prace będą dostępne w formie open access). Wydane monografie, spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawienia swojej wiedzy.

Wydawca publikacji:

Monografia zostanie wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, które zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. (link do komunikatu).

Zgłoszenie rozdziału:

• w formularzu rejestracji uczestnictwa należy zaznaczyć deklarację chęci opublikowania rozdziału w monografii naukowej;

• przekazać podczas wydarzenia lub dostarczyć do biura Fundacji TYGIEL (ul B. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin) oświadczenie autorów z oryginalnymi podpisami wszystkich współautorów pracy oraz takim samym tytułem jaki został podany w przesłanej wersji elektronicznej. Na kopercie proszę dopisać nazwę wydarzenia. (druk Oświadczenia Autorów do pobrania tutaj);

• przesłać mailowo na adres rozdział zgodny z ustalonym wzorem formatowania: przypisy dolne (do prac z zakresu nauk humanistycznych i sztuki) oraz przypisy końcowe (do pozostałych prac); 

• uwzględnić ewentualne wskazówki edytorskie i techniczne wskazane przez Organizatora.

Recenzja pracy:

Spełnienie powyższych warunków pozwala na przekazanie pracy do recenzji, która realizowana jest w formie anonimowej przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i kompetencje (model double-blind review), w większości przypadków recenzenci sugerują naniesienie poprawek w treści pracy.

Kontakt z Autorem Korespondencyjnym w sprawie recenzji pracy odbywa się mailowo. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nieotrzymaniem przez nas wiadomości. Jeśli w okresie 2 tygodni od przesłania pracy (zarówno pliku pierwotnego, jak i dokumentu z naniesionymi uwagami, na którymkolwiek etapie) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia jej odbioru, bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt z nami w tej sprawie (mailowo lub telefonicznie).

Publikacja pracy:

Opublikowane monografie są dostępne w formie open access w Bibliotece Cyfrowej Wydawnictwa Naukowego TYGIEL (www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl). Informacja o publikacji pracy przesyłana jest również na adres e-mail Autora Korespondencyjnego.

Pliki do pobrania:

• druk Oświadczenia Autorów
• przypisy dolne (do prac z zakresu nauk humanistycznych i sztuki) oraz przypisy końcowe (do pozostałych prac);

Informacje dodatkowe:

Rozdziały do monografii naukowej mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego faktu drogą mailową na adres i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Rozdział w monografii naukowej jest to praca naukowa o objętości minimum 20 000 znaków ze spacjami. Każdy rozdział zanim zostanie opublikowany zostaje poddany procesowi recenzji, po otrzymaniu rekomendacji ze strony Recenzenta praca kierowana jest do publikacji.

Monografia naukowa to recenzowane opracowanie naukowe, przedstawiające poruszane zagadnienia w sposób oryginalny oraz twórczy (obejmuje zarówno prace badawcze, jak i przeglądowe). Publikacje, aby mogły zostać włączone do monografii muszą dodatkowo posiadać charakter naukowy oraz otrzymać pozytywną recenzję.

Autor Korespondencyjny jest to osoba wyznaczona spośród współautorów do terminowego przesłania pracy oraz bezpośredniego kontaktu w sprawie publikacji. Osoba ta odpowiedzialna jest za zgłoszenie pracy, przesłanie wszystkich plików, uiszczenie opłaty za publikację oraz naniesienie wymaganych poprawek zasugerowanych przez recenzenta. Dotrzymanie terminów oraz ścisła współpraca z Organizatorem przyczynia się do sprawniejszego przebiegu procesu wydawniczego oraz publikacji pracy w planowanym terminie. W treści pracy możliwe jest wskazanie innego autora, który będzie rekomendowany do kontaktu dla czytelników. W ramach publikacji jednego rozdziału, osobie wskazanej na Oświadczeniu Autorów jako Autor Korespondencyjny, przysługuje jeden bezpłatny papierowy egzemplarz monografii naukowej (niezależnie od liczby autorów danej pracy).

W przypadku gdy potrzebują Państwo więcej informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Udział w Konferencji będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji. 

Stacjonarna część wydarzenia odbędzie się w Hotelu Victoria, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin. Osoby zainteresowane noclegiem w hotelu, w którym odbywa się konferencja prosimy o kontakt z organizatorami w celu uzyskania preferencyjnych warunków.

Platforma streamingowa

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej.

Wystąpienie online nie jest łatwe i często bywa stresujące nawet dla profesjonalistów. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, których wdrożenie pozwoli na jeszcze bardziej owocny udział poprzez zwiększenie komfortu osoby prezentującej jak i pozostałych uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z >>tym<< materiałem, który jest dostępny także w zakładce Pobieranie.

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz rejestracji uczestnictwa.

IV tura rejestracji trwa do 29 lutego 2024 roku.
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji -> kliknij tutaj

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne są zobligowani zarejestrować jego tytuł i abstrakt w formularzu rejestracji tytułów i abstraktów. 
Rejestracja tytułów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

Rejestracja uczestnictwa -> kliknij tutaj

Rejestracja tytułów wystąpień i abstraktów -> kliknij tutaj

  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

  e-mail:

  tel.: 733 833 ...

  ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

  NIP: 946-26-49-975
  REGON: 061730828
  KRS: 0000524667

  Konto bankowe PL – mBank:
  70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
  EUR account: PL02 1140 2004 0000 3312 1237 8057
  USD account: PL08 1140 2004 0000 3712 1253 7124