Skip to main content
XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2023

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Zakończenie I tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie II tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie III tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie przedłużonej tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie V Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Do Konferencji pozostało
dni
h
min
s

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne oraz prezentacja posterów
• publikacja artykułów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• uczestnictwo w formie stacjonarnej oraz zdalnej

Wierzymy, że XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

• obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
• obszar nauk przyrodniczych,
• obszar nauk ścisłych,
• obszar nauk technicznych,
• obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,
• obszar nauk humanistycznych,
• obszar nauk społecznych,
• obszar sztuki.

Uczestnikami wydarzenia mogą być:

• pracownicy naukowi,
• doktoranci,
• studenci,
• zaproszeni Goście,
• przedstawiciele firm.

Tytuł wystąpienia:

Kryształy czasowe

prof. dr hab. Krzysztof Sacha reprezentujący Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał tytuł profesora nauk fizycznych w 2011 roku. Znany jest m.in. z prac nad kondensatem Bosego-Einsteina, solitonami i różnymi dynamicznymi fazami materii. Jest pionierem nowej dziedziny fizyki - czasotroniki. Oprócz kryształów czasowych bada ultrazimne gazy atomowe, a wcześniej m.in. chaos kwantowy i jonizację w silnych polach. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe oraz przeprowadzone badania, np. Nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności im. Mariana Mięsowicza za pracę o kryształach czasowych (2017).

Tytuł wystąpienia:

Interdyscyplinarność badań mózgu

prof. dr hab. inż. Wiesław L. Nowiński reprezentujący Sano Centre for Computational Medicine, Kraków (https://sano.science). Budowniczy pomostów między nauką, medycyną i sztuką. Twórca „najwspanialszych na świecie” atlasów mózgu ludzkiego. Osiągnął najwyższy „polski” rezultat w najbardziej prestiżowym konkursie wynalazczym na świecie, będąc w trójce laureatów w kategorii „Całokształt twórczości” Europejskiego Wynalazcy Roku 2014. Profesor czterech z 10-ciu najlepszych na świecie uczelni (wg dziedzinowego rankingu szanghajskiego): nr 2 w naukach medycznych (w USA) oraz nr 2, 6 i 9 w naukach technicznych (w Singapurze i Chinach). Autor 590 publikacji (h-index 50, i10-index 186, wg Google Scholar) w 2% najlepszych na świecie naukowców (wg listy Uniwersytetu Stanforda). Wynalazca 71 międzynarodowych patentów przyznanych (19 US, 21 EP) i 68 zgłoszonych (23 US, 11 EP). Stworzył ponad 50 atlasów mózgu z tego 35 komercyjnych wylicencjonowanych do 67 firm i instytucji oraz rozprowadzonych w około 100 krajach. Otrzymał 45 nagród i odznaczeń, w tym 3 za innowacyjność i 30 od czołowych towarzystw medycznych (głównie amerykańskich), w tym Pioniera Medycyny i 2-krotnie Oskara Radiologicznego. Wybitny Polak na świecie w 2012 (Teraz Polska). Uhonorowany znaczkiem pocztowym (Atlasy Mózgu Ludzkiego, Wiesław L. Nowiński) wydanym przez Pocztę Polską z okazji 100-lecia Urzędu Patentowego RP (pośród dwóch żyjących wynalazców stulecia). Autor projektu budowy Polski Innowacyjnej. www.wieslawnowinski.com, www.nowinbrain.org

Tytuł wystąpienia:

Na skrzyżowaniach technologii, czyli dokąd pędzi medycyna

prof. Mirosław Janowski reprezentujący University of Maryland w Baltimore. Był jednym ze specjalistów, który przeprowadził pierwszy na świecie zabieg wewnątrznaczyniowego podania leku do złośliwego guza mózgu pod kontrolą rezonansu magnetycznego. W 2011 roku dołączył do zespołu Wydziału Radiologii Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, a w 2019 roku przeniósł się do Zakładu Radiologii Diagnostycznej i Medycyny Nuklearnej Uniwersytetu Maryland w Baltimore. Jest współdyrektorem Program in Image Guided Neurointerventions. Jego główne kierunki zainteresowań naukowych dotyczą komórek macierzystych w chorobach neurologicznych.

Tytuł wystąpienia:

Nauka w cieniu wojny: model rozwoju międzynarodowej współpracy na przykładzie badań nad fuzją nuklearną

dr Dominika Czerniawska, Leiden Institute of Advanced Computer Science, Leiden University, Netherlands

Tytuł wystąpienia:

Zarządzanie stresem w komórce

prof. dr hab. Agnieszka Chacińska reprezentująca Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk. Dyrektor Międzynarodowego Instytutu IMol Polskiej Akademii Nauk i kierownik jednostki ReMedy finansowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowych Agend Badawczych. Laureatka wielu nagród i prestiżowych grantów, w tym grantu Welcome Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz grantu Maestro Narodowego Centrum Nauki. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) oraz Academia Europaea. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego; uzyskała stopień doktora biochemii w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN u prof. Magdaleny Boguty oraz habilitację w tym samym instytucie. Ukończyła staż podoktorski u prof. Nikolausa Pfannera, a następnie objęła stanowisko lidera grupy na Uniwersytecie we Fryburgu w Niemczech. W 2014 roku uzyskała tytuł profesora nauk biologicznych nadany przez Prezydenta RP. Od 2009 roku kierownik Laboratorium Biogenezy Mitochondriów utworzonego w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, aktualnie przeniesionego do IMol PAN. Interesuje się biochemią komórek i molekularnymi aspektami biologii komórki, w szczególności biogenezą, transportem i degradacją białek mitochondrialnych oraz mechanizmami odpowiedzialnymi za utrzymanie homeostazy białek w komórce.

Tytuł wystąpienia:

Utrata tożsamości a Twoje finanse. Metody, skutki i przeciwdziałanie

Krzysztof Ostafiński – Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Radca prawny, od 2008 roku związany z Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wykładowca w programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem i na studiach podyplomowych. Ukończył również studia na kierunku socjologia. Jego zainteresowania związane są z polityką, psychologią społeczną i prawem.

prof. dr hab. Paweł Bogdański Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniuprof. dr hab. Agnieszka Chacińska Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Naukprof. dr hab. Iwona Ciereszko Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstokuprof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Gotlib Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medycznyprof. dr hab. Grzegorz Igliński Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynieprof. Mirosław Janowski University of Maryland, Baltimore, USAprof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinieprof. dr hab. Alina Kunicka-Styczyńska Katedra Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzkaprof. zw. dr hab. Dariusz Łukasiewicz Katedra Logiki i Ontologii, Wydział Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczyprof. n. dr hab. Dariusz Matelski Instytut Badań, Dokumentacji i Poszukiwań Dzieł Sztuki im. Karola Estreichera jr. w Krakowieprof. nadzw. dr hab. Grażyna Niewiadomska Zakład Neurofizologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PANprof. dr hab. inż. Wiesław Nowiński Sano Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej, Krakówprof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Rektor Politechniki Lubelskiejprof. nadzw. dr hab. Magdalena Przybysz-Stawska Katedra Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzkiprof. dr hab. Krzysztof Sacha Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagiellońskiprof. dr hab. Alina Sionkowska Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagiellońskidr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska-Szopa Zakład Fizjoterapii Wieku Rozwojowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachdr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. ucz. Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr hab. n. farm. Ewa Kędzierska, prof. UM Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr hab. n. med. i n. o zdr. Dorota Lasota Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medycznydr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka Katedra Edukacji Polonistycznej i Medialnej, Kolegium Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórskidr hab. n. o zdr. Anna Pacian, prof. UM Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr hab. n. pr. Jolanta Pacian Zakład Promocji Zdrowia, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr hab. Jolanta Rachwalska Von Rejchwald, prof. UMCS Katedra Romanistyki, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr hab. inż. Mirosław Rucki, prof. UTH Katedra Technologii Maszyn, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiudr hab. n. farm. Anna Serefko Zakład Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr hab. Agata Skała, prof. UMCS Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr hab. Kristina Vorontsova Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachdr Alicja Antas-Jaszczuk Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachdr n. farm. Anna Biernasiuk Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr Renata Bryzek Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachdr Dorota Chimicz Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr Dominika Czerniawska Leiden Institute of Advanced Computer Science, Leiden University, Netherlandsdr inż. Zbigniew Czyż Wydział Lotnictwa, Lotnicza Akademia Wojskowadr inż. Dorota Dardas Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniudr Joanna Dec-Pietrowska Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórskidr n. o zdr. Ewelina Firlej Zakład Kosmetologii i Medycyny Estetycznej, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. o zdr. Mariola Janiszewska Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr Karol Juszka Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.dr n. farm. Paulina Kazimierczak Samodzielna Pracownia Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Katedra Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. med. Wioleta Kowalska Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr inż. Agnieszka Makara Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr inż. Agnieszka Malik Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr n. farm. Jolanta Orzelska-Górka Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr inż. Agnieszka Pluta-Kubica Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr Adriana Pogoda-Kołodziejak Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachdr Agnieszka Roguska Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachdr Justyna Stecko Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewiczadr inż. Łukasz Szałata Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławskadr Dorota Tymura Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr Anna Walkiewicz Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PANkpt. dr Damian Witczak Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnejdr Anna Wirkijowska Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii, Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr n. med. Justyna Woś Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. o zdr. Beata Wójcik Zakład Fizjoterapii Klinicznej, Katedra Fizjoterapii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lubliniedr n. med. Gustaw Wójcik Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiejdr inż. Wioletta Wróblewska Katedra Zarządzania i Marketingu, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Termin
Opis
25 października 2022 r.
Zamknięcie I tury rejestracji
19 stycznia 2023 r.
Zamknięcie II tury rejestracji
23 lutego 2023 r.
Zamknięcie III tury rejestracji
3 marca 2023 r.
Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
23-26 marca 2023 r.
Termin wydarzenia
XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
3 kwietnia 2023 r.
Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
15 września 2023 r.
Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 3 kwietnia 2023 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
25 października 2022 r. - Zamknięcie I tury rejestracji
19 stycznia 2023 r. - Zamknięcie II tury rejestracji
23 lutego 2023 r. - Zamknięcie III tury rejestracji
3 marca 2023 r. - Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
23-26 marca 2023 r. - Termin wydarzenia
XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”
3 kwietnia 2023 r. - Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
15 września 2023 r. - Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 3 kwietnia 2023 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Termin rejestracji
Opłata za udział ^*
Publikacja rozdziału w monografii
01.09.2022 r. – 25.10.2022 r.
349 zł*
+349 zł**
26.10.2022 r. – 19.01.2023 r.
399 zł*
+349 zł**
20.01.2023 r. – 02.03.2023 r.
449 zł*
+349 zł**

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:

• możliwość uczestnictwa w Konferencji
• przedstawienia zgłoszonej pracy,
• papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa,
• papierowy egzemplarz książki abstraktów,
• osoby wygłaszające pracę papierowe zaświadczenie,
• opłata uwzględnia również koszt wysyłki materiałów.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 349 zł brutto** (w tym VAT)

W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

*opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
**opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 349 zł.

Uczestnictwo w Konferencji obejmuje
Udział bierny
Udział czynny
Udział w obradach Konferencji
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji
Prezentację zgłoszonego tytułu
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tytułu
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)
Startpack – gadżety konferencyjne
Całodzienna przerwa kawowa^**
Lunch^**

Dane do wpłat

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

NIP 946-26-49-975

Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307

Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:

– uczestnictwa bierne/czynne – XV TYGIEL udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – XV TYGIEL udział+rozdział Imię i nazwisko

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.
Faktury są wystawiane wyłącznie na mailową prośbę uczestnika. Tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych oraz posterów naukowych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@konferencja-tygiel.pl w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 20 marca 2023 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, TYGIEL XV, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 10 min.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres  i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Z uwagi na chęć zapewnienia wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym wzajemnej integracji oraz możliwości owocnej dyskusji, postery naukowe będą prezentowane wyłącznie w postaci elektronicznej.Taka forma prezentacji pozwoli na dokładną analizę pracy autora oraz będzie sprzyjać wymianie poglądów prelegenta z osobami uczestniczącymi w formie zdalnej, jak i stacjonarnej.

Prosimy o przygotowanie posteru w orientacji poziomej lub w postaci krótkiej prezentacji (2-4 slajdy). Pracę należy przesłać na adres mailowy w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 20 marca 2023 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu posteru. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu posteru”.

Postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

• abstrakty wystąpień ustnych oraz posterów naukowych należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 3 marca 2023 r.,

• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,

• długość jednego abstraktu to 1000 do 1500 znaków ze spacjami,

• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,

• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?

– należy opisać zakres tematyczny opracowania,

– wymienić główne metody użyte w opracowaniu,

– wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,

– podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,

• wystąpienia ustne oraz postery naukowe mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

Informacje ogólne:

W ramach uczestnictwa w wydarzeniu proponujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej (po publikacji prace będą dostępne w formie open access). Wydane monografie, spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawienia swojej wiedzy.

Wydawca publikacji:

Monografia zostanie wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, które zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. (link do komunikatu).

Zgłoszenie rozdziału:

• w formularzu rejestracji uczestnictwa należy zaznaczyć deklarację chęci opublikowania rozdziału w monografii naukowej;

• przekazać podczas wydarzenia lub dostarczyć do biura Fundacji TYGIEL (ul B. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin) oświadczenie autorów z oryginalnymi podpisami wszystkich współautorów pracy oraz takim samym tytułem jaki został podany w przesłanej wersji elektronicznej. Na kopercie proszę dopisać nazwę wydarzenia. (druk Oświadczenia Autorów do pobrania tutaj);

• przesłać mailowo na adres rozdział zgodny z ustalonym wzorem formatowania: przypisy dolne (do prac z zakresu nauk humanistycznych i sztuki) oraz przypisy końcowe (do pozostałych prac);  (UWAGA, prosimy o korzystanie z aktualnej wersji do pobrania tutaj);

• uwzględnić ewentualne wskazówki edytorskie i techniczne wskazane przez Organizatora.

Recenzja pracy:

Spełnienie powyższych warunków pozwala na przekazanie pracy do recenzji, która realizowana jest w formie anonimowej przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i kompetencje (model double-blind review), w większości przypadków recenzenci sugerują naniesienie poprawek w treści pracy.

Kontakt z Autorem Korespondencyjnym w sprawie recenzji pracy odbywa się mailowo. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z nieotrzymaniem przez nas wiadomości. Jeśli w okresie 2 tygodni od przesłania pracy (zarówno pliku pierwotnego, jak i dokumentu z naniesionymi uwagami, na którymkolwiek etapie) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia jej odbioru, bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt z nami w tej sprawie (mailowo lub telefonicznie).

Publikacja pracy:

Opublikowane monografie są dostępne w formie open access w Bibliotece Cyfrowej Wydawnictwa Naukowego TYGIEL (www.bc.wydawnictwo-tygiel.pl). Informacja o publikacji pracy przesyłana jest również na adres e-mail Autora Korespondencyjnego.

Pliki do pobrania:

• druk Oświadczenia Autorów
• przypisy dolne (do prac z zakresu nauk humanistycznych i sztuki) oraz przypisy końcowe (do pozostałych prac);

Informacje dodatkowe:

Rozdziały do monografii naukowej mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego faktu drogą mailową na adres i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Rozdział w monografii naukowej jest to praca naukowa o objętości minimum 20 000 znaków ze spacjami. Każdy rozdział zanim zostanie opublikowany zostaje poddany procesowi recenzji, po otrzymaniu rekomendacji ze strony Recenzenta praca kierowana jest do publikacji.

Monografia naukowa to recenzowane opracowanie naukowe, przedstawiające poruszane zagadnienia w sposób oryginalny oraz twórczy (obejmuje zarówno prace badawcze, jak i przeglądowe). Publikacje, aby mogły zostać włączone do monografii muszą dodatkowo posiadać charakter naukowy oraz otrzymać pozytywną recenzję.

Autor Korespondencyjny jest to osoba wyznaczona spośród współautorów do terminowego przesłania pracy oraz bezpośredniego kontaktu w sprawie publikacji. Osoba ta odpowiedzialna jest za zgłoszenie pracy, przesłanie wszystkich plików, uiszczenie opłaty za publikację oraz naniesienie wymaganych poprawek zasugerowanych przez recenzenta. Dotrzymanie terminów oraz ścisła współpraca z Organizatorem przyczynia się do sprawniejszego przebiegu procesu wydawniczego oraz publikacji pracy w planowanym terminie. W treści pracy możliwe jest wskazanie innego autora, który będzie rekomendowany do kontaktu dla czytelników. W ramach publikacji jednego rozdziału, osobie wskazanej na Oświadczeniu Autorów jako Autor Korespondencyjny, przysługuje jeden bezpłatny papierowy egzemplarz monografii naukowej (niezależnie od liczby autorów danej pracy).

W przypadku gdy potrzebują Państwo więcej informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Udział w Konferencji będzie możliwy zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim uczestnikom, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym możliwość owocnej dyskusji, a także wzajemnej integracji. 

Stacjonarna forma tegorocznej edycji Konferencji odbędzie się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej (ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin).

Dla osób uczestniczących stacjonarnie polecamy nocleg w Hotelu Arche (ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin). Na hasło „Tygiel” przygotowana jest zniżka (dotyczy ona pokoju jednoosobowego oraz dwuosobowego ze śniadaniem).

Telefon kontaktowy do recepcji hotelu: 81 718 02 34.

Platforma streamingowa

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc użytkować platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-rdzeniowym procesorem, 8GB pamięci RAM z aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej nagrywającej w możliwie wysokiej rozdzielczości.

Wystąpienie online nie jest łatwe i często bywa stresujące nawet dla profesjonalistów. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, których wdrożenie pozwoli na jeszcze bardziej owocny udział poprzez zwiększenie komfortu osoby prezentującej jak i pozostałych uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z >>tym<< materiałem, który jest dostępny także w zakładce Pobieranie.

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz rejestracji uczestnictwa.
Przedłużona tura rejestracji trwa do 2 marca 2023 roku.
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji -> kliknij tutaj

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne są zobligowani zarejestrować jego tytuł i abstrakt w formularzu rejestracji tytułów i abstraktów.

Aby przejść do formularza rejestracji, kliknij w jedno z poniższych pól:
Rejestracja tytułów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

Rejestracja uczestnictwa -> kliknij tutaj

Rejestracja tytułów wystąpień i abstraktów -> kliknij tutaj

  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

  e-mail:

  tel.: 733 833 ...

  ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

  NIP: 946-26-49-975
  REGON: 061730828
  KRS: 0000524667

  Konto bankowe PL – mBank:
  70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
  EUR account: PL02 1140 2004 0000 3312 1237 8057
  USD account: PL08 1140 2004 0000 3712 1253 7124