VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa – XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2024 Skip to main content
VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

TYGIEL 2015

VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 odbyła się pod hasłem „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” we Wschodnim Innowacyjnym Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej w dniach 21-22 marca 2015 roku.

Główną ideą wydarzenia było zwrócenie uwagi na potrzebę prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych. Wydarzenie objęło wystąpienia ustne oraz prezentacje w formie posterów z zakresu wszystkich dziedzin nauki. Tak różnorodna tematyka badawcza poruszana podczas obrad zapewnia możliwość wymiany interdyscyplinarnej myśli naukowej oraz możliwość integracji uczestników reprezentujących różne obszary badań naukowych.

Organizatorami siódmej edycji Konferencji byli:

 • Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt, Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Koło Naukowe Technologii Materiałów działające przy Katedrze Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej,
 • Koło Naukowe Drogowców i Mostowców działające na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Tematyka wydarzenia obejmowała zagadnienia z zakresu nauk: humanistycznych, społeczno-ekonomicznych, inżynieryjnych, przyrodniczych i medycznych. Celem Konferencji była integracja studentów, doktorantów i młodych naukowców, wymiana poglądów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnictwo w Konferencji umożliwiło zapoznanie się z tematyką badawczą realizowaną w polskich jednostkach naukowych.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski,
 • Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk,
 • JM Rektor Politechniki Lubelskiej – prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko,
 • JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Marian Wesołowski,
 • JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Prof. dr hab. Stanisław Michałowski,
 • Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop,
 • Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński,
 • Krajowa Reprezentacja Doktorantów,
 • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej,
 • Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych,
 • Porozumienie Doktorantów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych,
 • „Forum Akademickie” Ogólnopolski Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny.

Dodatkowo organizację wydarzenia wsparli sponsorzy WIKPOL Sp. z o.o. oraz New Design Solutions

Podczas otwarcia Konferencji głos zabrali przedstawiciele władz Politechniki Lubelskiej, tj. prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marzenna Dudzińska i prodziekan ds. ogólnych i nauki Wydziału Budownictwa i Architektury – dr hab. inż. Wojciech Franus oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego TYGIEL 2015 Mirosław Szala (opiekun naukowy Koła Naukowego Technologii Materiałów Politechniki Lubelskiej).

Nieodzowną częścią konferencji TYGIEL były wykłady specjalne:

 • prof. dr hab. Barbara Surowska, Katedra Inżynierii Materiałowej, przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji TYGIEL – Aspekty inżynierskie i materiałowe w medycynie regeneracyjnej,
 • dr n. med. Andrzej Jurkiewicz, Oddział Urazowo-Ortopedyczny SPZOZ w Łęcznej – Wpływ metali ciężkich na metabolizm tkanki kostnej.

Podczas dwóch dni Konferencji uczestnicy mieli możliwość prezentacji prac przeglądowych oraz wyników badań własnych w 11 różnych panelach tematycznych i dwóch sesjach posterowych. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość uczestnictwa w zwiedzaniu Starego Miasta oraz w spotkaniu integracyjnym zrealizowanych po zakończeniu pierwszego dnia obrad.

W ramach udziału w tym wydarzeniu zrecenzowane prace uczestników zostaną opublikowane w formie rozdziałów w monografii naukowej oraz artykułów w czasopismach naukowych punktowanych na liście MNiSW, tj.: „Advances in Science and Technology Research Journal” oraz „Applied Computer Science”.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji wzięło udział 341 osób reprezentujących blisko 50 różnych polskich ośrodków naukowych, z czego ok. 70% uczestników stanowili doktoranci oraz młodzi pracownicy nauki. Podczas Konferencji TYGIEL 2015 zaprezentowano ok. 300 tematów w formie prezentacji ustnej oraz w formie posterów naukowych.

Należy nadmienić, iż jakość prezentacji tematów podczas poszczególnych sesji i paneli tematycznych podlegały ocenie. Łącznie nagrodzono i wyróżniono 22 prezentacje oraz 12 posterów naukowych, m.in. tematy, takie jak:

 • Badania nad chorobami nowotworowymi: Molekularny obraz raka płuca – Magdalena Potempa, Paweł Jonczyk, Marzena Zalewska-Ziob,
 • Technologia żywności i konsumpcja: Wpływ odmiany winorośli na zawartość fruktozy, glukozy i sacharozy w owocach Vitis vinifera l. z uprawy na Podkarpaciu – Natalia Matłok, Józef Gorzelany, Rafał Pieniążek,
 • Badania z zakresu ochrony środowiska: Porównanie skutków oddziaływania odcieków pochodzącego ze składowiska odpadów na zmiany parametrów chemicznych gleb na przykładzie gleby brunatnej o podłożu kamienistym z glebą gliniastą – Grzegorz Gałko,
 • Interdyscyplinarne badania z zakresu nauk biologicznych: Amyloidogeneza białka Tau – Bartosz Niżyński,
 • Badania z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych: Koncepcja Smart Manufaturing w zarządzaniu produkcją – Jakub Pizoń,
 • Prace z zakresu psychologii i socjologii: Czy smutek będzie zawsze? – o zapalnej etiologii depresji – Małgorzata Janowska, Hanna Karakuła-Juchnowicz, Andrzej Czernikiewicz,
 • Medycyna – teoria i praktyka: Kooperacja receptorów PRR – Natalia Pająk, Magdalena Osiak,
 • Choroby – teoria i praktyka: Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów – porównanie terapii standardowej z inhibitorem kinaz Janusowych – Rafał Weremko, Agata Wróbel, Michał Marciniec,
 • Inżynieria materiałowa i gospodarka przestrzenna: Systemy monitorowania online reakcji polimeryzacji – Iwona Kamińska, Roman Popielarz,
 • Fizjoterapia i bioinżynieria medyczna: Cechy epigenetyczne kości piętowej a stabilność stawu skokowego dolnego – Ewa Kotecka, Maciej Mularczyk, Maja Lemiec,
 • Badania substancji bioaktywnych: Mini-koliste plazmidowe DNA jako potencjalnie bezpieczne i wysoce efektywne wektory niewirusowe – Arkadiusz Goede, Maciej Gawroński, Joanna Woźniak,
 • Sesje posterowe: Zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w mleku krów różnych ras – Agnieszka Zaborska oraz Psychologiczne kryteria selekcji kandydatów na astronautów – Przemysław Tużnik.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji pragniemy pogratulować autorom nagrodzonych prezentacji, podziękować członkom Komitetu Naukowego, przybyłym gościom oraz uczestnikom za udział w TYGIEL 2015.